หนังสือตอบรับจากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง คลองไทย คลิก
ซากผ่าขวานติดตามรายการสด ซากผ่าขวาน
ทุกวันพุธถึงวันศุกร์ เวลา 12:00 น.และวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 17:00 น.
คุณอยากจะทำอย่างไร กับเชื้อสายของรัฐบาลที่รับเงินจากต่างชาติ ตลอด 88 ปี ตั้งแต่ปี 2475 เพื่อไม่ให้ขุดคลองไทย