หนังสือตอบรับจากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง คลองไทย คลิก
ซากผ่าขวานติดตามรายการสด ซากผ่าขวาน
ทุกวันพุธถึงวันศุกร์ เวลา 12:00 น.และวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 17:00 น.
รายได้หลักของคลองไทย มาจากศูนย์กลางการซื้อขายสินค้าปลอดภาษี จาก 193 ประเทศทั่วโลก พร้อมศูนย์ออกแบบหีบห่อสินค้าอัตโนมัติ